Privacyverklaring

Onze website werd met de meeste zorg opgemaakt. Alle hierop vermelde gegevens en info worden evenwel louter indicatief aangegeven, zonder enige binding en/of verantwoordelijkheid onzerzijds, dit in de meest ruime zin.

Voor nadere en/of bijkomende informatie gelieve onze bevoegde diensten te raadplegen. Mochten er toch fouten of vergissingen voorkomen in onze mededelingen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, de foto’s, de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan GANDS en worden uitdrukkelijk voorbehouden, sommige delen van de website bevatten foto’s die vallen onder het autersrecht van betreffende fotografen. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van elementen van de website is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van GANDS.

Wij staan voor alle aanvragen open. Personen of organisaties, die menen dat hun rechten geschonden worden/zijn, worden verzocht dit te melden bij onze webmaster. Doorklikken op deze pagina houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.

Privacyverklaring :
A. Inleiding : Van zodra u de website of de mobiele applicaties van Gands bezoekt en gebruikt en/of beroep doet op de diensten aangeboden door Gands, zal u onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens met Gands delen. Gands hecht evenwel veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook bedoeld om u in te lichten over de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoe lang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Gands dankt u om deze privacyverklaring met veel aandacht te lezen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het privacybeleid van Gands, alsook met de verwerking van de gegevens zelf. Huidige privacyverklaring is gebaseerd op de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens (de “Algemene Verordening gegevensbescherming”) en bevat de rechten en plichten van Gands ten aanzien van de externe personen waarvan zijn persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens namens derden en volgens de instructies van derden.

B. Toepassingsgebied : Dit privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die door of aan Gands worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die Gands uitoefent.

C. Verwerkingsverantwoordelijke : Gands, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 Berchem, De Merodelei 1 en met ondernemingsnummer 0472.184.716 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. U kan Gands contacteren via de volgende algemene coördinaten: Tel: +32 3 707 06 08 - E-mail: info@gands.be

D. Welke persoonsgegevens verwerkt Gands? Volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de website of mobiele applicaties of beroep doet de dienstverlening van Gands: Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) / Contactgegevens (telefoonnummer, adres en e-mailadres) / Financiële bijzonderheden (KBO-nummer, bankgegevens) / Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies). Naast dit overzicht verwerkt Gands alle andere soorten informatie die u gekozen heeft aan Gands te verstrekken of die Gands over u heeft verkregen. Gands kan bovendien ook informatie afleiden van de door u verstrekte informatie. Gands gebruikt daarnaast ook cookies. Hiervoor wordt verwezen naar de cookieverklaring.

E. Waarom en op basis van welke rechtsgrond worden deze persoonsgegevens verwerkt?

a.    Gegevens van klanten : Gands verzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de website of mobiele applicaties of wanneer u beroep doet op de diensten van Gands. Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van de website en de bijhorende dienstverlening, alsook om deze dienstverlening te optimaliseren en personaliseren. Concreet gebruikt Gands de persoonsgegevens zoals vermeld onder Dvan haar klanten, alsook desgevallend van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen, met als doeleinden de uitvoering van overeenkomsten met deze partijen, het klantenbeheer, de boekhouding, het marktonderzoek, de toegangscontrole, de bewaking en direct marketing activiteiten zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media. De rechtsgronden voor de verwerking van deze informatie zijn voorafgaande toestemming, de uitvoering van de respectieve overeenkomsten, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van Gands. Voor direct marketing activiteiten per e-mail zal Gands steeds toestemming vragen. Deze kan op ieder ogenblik worden ingetrokken.

b.    Gegevens van medewerkers en leveranciers : Gands verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar werknemers en zelfstandige medewerkers, alsook van alle andere leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Concreet gebruikt Gands de persoonsgegevens van haar medewerkers en leveranciers met als doeleinden de uitvoering van overeenkomsten met deze partijen, de personeels- en loonsadministratie, het leveranciersbeheer, de boekhouding, de toegangscontrole en bewaking en direct marketing activiteiten zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media. De rechtsgronden voor de verwerking van deze informatie zijn voorafgaande toestemming, de uitvoering van overeenkomsten, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van Gands. Voor direct marketing activiteiten per e-mail zal Gands steeds toestemming vragen. Deze kan op ieder ogenblik worden ingetrokken.

c.    Gevoelige gegevens : Gevoelige gegevens zijn onder andere deze die betrekking hebben op raciale of etnische origine, politieke opinies, gegevens i.v.m. gezondheid, religieuze of levensbeschouwelijke opvatting of gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele oriëntatie. In principe verzamelt Gands geen gevoelige gegevens, tenzij deze vrijwillig worden aangeboden of in het kader van het vervullen van wettelijke of reglementaire verplichtingen. Uiteraard kunnen bijvoorbeeld meegedeelde gezondheidsgegevens nuttig zijn om de dienstverlening te verbeteren en aan specifieke gezondheidsbehoeften te voldoen.

d.    Overige gegevens : Tot slot verzamelt en verwerkt Gands persoonsgegevens van anderen, zoals netwerkcontacten, nuttige contacten binnen de sector, voormalige werknemers en zelfstandige medewerkers, sollicitanten, etc., die in het belang zijn van haar activiteiten en het marketing en public relations beleid. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Gands, of desgevallend een contractuele noodzaak.

F. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden? Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. Gands doet wel een beroep op de volgende derden om de overeenkomst/samenwerking met u uit te voeren: Werknemers en zelfstandige medewerkers, alsook hun respectievelijke management) vennootschappen, van Gands; Marketingbureau; Boekhouder; Revisor; Sociaal secretariaat; Verzekeringsmaatschappijen. Voor het overige kunnen uw persoonsgegevens slechts worden doorgegeven aan derden indien: U voorafgaand uitdrukkelijk toestemming daartoe geeft; Er sprake is van een gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting voor Gands tot doorgifte van de persoonsgegevens, onder andere in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken; Er een gehele of gedeeltelijke reorganisatie van Gands, overdracht van haar activiteiten of faillissement plaatsvindt.

G. Veiligheid en vertrouwelijkheid : Gands neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden. De werknemers, zelfstandige medewerkers, aangestelden, en/of vertegenwoordigers van voormelde derden zijn eveneens wettelijk verplicht om de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren. Zij kunnen deze gegevens enkel gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt. Gands kan evenwel geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade volgend uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde. De website of mobiele applicaties van Gands bevatten mogelijk links naar andere websites waarop Gands geen controle heeft en waarop noch deze privacyverklaring, noch de cookie policy van toepassing is. Gands staat uiteraard niet in voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Het is aan te raden om het privacyreglement van iedere site die u bezoekt, na te lezen.

H. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. De gegevens worden door Gands verwerkt en bewaard voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of in functie van de eventuele contractuele relatie die Gands met u heeft. Om boekhoudkundige redenen worden bepaalde persoonsgegevens gedurende minimum zeven jaar bijgehouden. Persoonsgegevens die volgens de boekhoudkundige wetgeving niet verplicht dienen te worden bijgehouden, worden verwijderd van zodra Gands deze niet langer nodig heeft om haar doelen te bereiken. Wij verwijderen uw persoonsgegevens eveneens indien u ons daar expliciet om verzoekt via de hogervermelde contactgegevens.

I. Welke rechten heeft u? In overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten: Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door Gands verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen. De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door Gands aan de door u aangeduide derde dienstverlener. Het u verzetten tegen publiek gebruik van uw persoonsgegevens door direct marketing. Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

U kan uw rechten uitoefenen door Gands te contacteren via de hogervermelde contactgegevens. Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door Gands, staat het u uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid via de volgende gegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, commission@privacycommission.be Bijkomend kan u zich richten tot de rechtbank indien u meent schade te lijden ten gevolge van de verwerking van uw persoonsgegevens.

J. Toepasselijk recht en bevoegdheid : Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht. De rechtbanken van de provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat zou voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring.

K. Aanvaarding en wijzigingen : Door de website van Gands te bezoeken, een account aan te maken, in te schrijven op de nieuwsbrief en ten laatste door uw reservatie te voltooien, aanvaardt u alle bepalingen van deze privacyverklaring en stemt u ermee in dat Gands uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt overeenkomstig deze privacyverklaring. Onder andere ten gevolge van gewijzigde wetgeving of regelgeving, kan deze privacyverklaring gewijzigd worden. Gands raadt u dan ook aan om regelmatig deze pagina te consulteren. Indien u verder nog vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Gands, kan u ons uiteraard contacteren per e-mail naar info@gands.be, telefonisch op +32 3 707 06 08 en per post naar Gands, De Merodelei 1, 2600 Antwerpen (Berchem).

Aanvaard

Gands maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Door op ‘aanvaard’ te klikken gaat u akkoord met deze cookies. Voor meer info kan u gerust een kijkje nemen naar onze cookie policy en onze privacy policy.